Havária, škoda na nehnuteľnosti či úraz v zahraničí. Ako postupovať pri poistnej udalosti?

Poistenie 30. október 2023

Ani to najkvalitnejšie poistenie nezabráni vzniku škody. Keď však nastane, sme radi, že máme vankúš, ktorý je neoceniteľnou pomocou.

Každý typ poistnej udalosti má svoje špecifiká a tiež odporúčané kroky, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať, aby bola škoda adekvátne zdokumentovaná pre likvidáciu. Súčasťou poistky je zrejme aj 24-hodinová asistenčná služba. Uložte si číslo do telefónu, prípadne majte v peňaženke asistenčnú kartu. 

Škoda na nehnuteľnosti či domácnosti

Medzi časté príčiny poškodenia nehnuteľností patria živly - vytopenie, požiar, škody vzniknuté v dôsledku silného vetra a nepriaznivého počasia. Druhú veľkú kategóriu tvoria vlámania s odcudzením majetku a vandalizmus. 

1. Zabezpečte miesto škody a urobte fotodokumentáciu

Prvým krokom pri škode na nehnuteľnosti alebo v domácnosti by malo byť zabezpečenie poškodeného miesta. Môže to byť odstavenie plynu, vody či elektriny, alebo presun nábytku tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu. 

Ak je to potrebné, zavolajte pohotovostné zložky - hasičov pri požiari, políciu pri vlámaní či vandalizme. Vykonávajte iba úkony, ktoré majú zabrániť ďalším bezprostredným škodám na majetku či zdraví. Snažte sa poškodeným priestorom nemanipulovať, pretože by mohlo dôjsť k skresleniu dokumentácie a sťaženiu získania poistného plnenia.

Hneď, ako miesto zabezpečíte, urobte dôkladnú fotodokumentáciu. Snažte sa pri poistnej udalosti čo najpresnejšie zdokumentovať príčinu, priebeh a rozsah poškodenia a dajte si záležať na dostatočnej kvalite záberov. 

Postačia fotografie z mobilného telefónu, ktoré môžete doplniť o videozáznam, napríklad pri tečúcej vode či inej pokračujúcej škode. Napríklad ak došlo k požiaru, odfoťte nielen poškodený majetok, ale aj miesto, kde požiar vznikol a kadiaľ sa šíril. Rovnako pri škodách spôsobených vodou či vetrom. Pri škode v dôsledku prepätia/skratu odfoťte zásuvku, alebo zásuvkovú lištu, aj poškodené spotrebiče.  

Ak ste sa stali obeťou vlámania, snažte sa vyhnúť akejkoľvek manipulácii s priestorom a čo najskôr zavolajte políciu. Neopatrným zásahom by mohlo dôjsť k prekrytiu či odstráneniu stôp. Pri krádeži vám polícia vystaví správu pre poisťovňu. 

Tip na čítanie: Prešli už viac než 2 roky od poistenia vašej nehnuteľnosti? Pozor na podpoistenie

2. Pripravte si podklady a kontaktujte poisťovňu

K pripravenej fotodokumentácii priložte položkovitý zoznam zasiahnutého zariadenia či súčastí nehnuteľnosti a rozsah škôd. Ku každej položke uveďte (odhadom, ak si nie ste istí), či došlo k úplnému zničeniu, alebo bude potrebná oprava. Okrem fotodokumentácie a zoznamu škôd môže poisťovňa požadovať záručné listy, faktúry alebo pokladničné bločky pri poškodených spotrebičoch, nábytku či zariadení. Budete tiež potrebovať znalecký posudok k nehnuteľnosti.

Akonáhle máte podklady pripravené, je čas nahlásiť poistnú udalosť poisťovni. Najpraktickejšie je tak urobiť online, prípadne telefonicky. S nahlásením škody pomôže aj finačný poradca.

Aké otázky môže klásť poisťovňa:

 • aké je číslo vašej poistnej zmluvy?
 • kedy a kde došlo k škode?
 • ako chronologicky došlo k škode?
 • došlo k poškodeniu nehnuteľnosti alebo zariadenia?
 • čo všetko bolo poškodené?
 • aké sú predpokladané náklady na opravu?
 • došlo aj k poškodeniu majetku tretích osôb?

3. Postupujte v súlade s inštrukciami

Po nahlásení škodovej udalosti vás pracovník poisťovne bude informovať o ďalších krokoch. 

Podľa typu a rozsahu škody môže nasledovať dohodnutie obhliadky poškodenia technikom, likvidátorom či servisným pracovníkom. Pri krádeži, požiaroch a vytopení spravidla príde ihneď po nahlásení. Z poisťovne tiež môžu odporučiť neodstraňovať škody, ak to nie je nevyhnutné. V takom prípade uchovajte poškodené veci či zariadenie pre osobnú obhliadku. 

Čím viac podkladov si k škodovej udalosti pripravíte, tým rýchlejšie môže prebehnúť jej likvidácia. Pre bezproblémový priebeh pri plnení poskytnite poisťovni plnú súčinnosť. Zo zákona by ste mali dostať vyplatené poistné plnenie do 15 dní od doručenia podkladov a ukončenia šetrenia zo strany poisťovne. 

poistná udalosť škoda na nehnuteľnosti

Poistná udalosť v zahraničí (úraz, choroba, strata či krádež dokladov alebo batožiny)

Cestovanie sa spája s príjemnými zážitkami, ale aj rôznymi nástrahami. Medzi časté poistné udalosti v zahraničí patria úraz či choroba, strata alebo odcudzenie batožiny či dokladov. Ani za hranicami netreba strácať rozvahu. Kvalitné cestovné poistenie vás ochráni bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. 

1. Kontaktujte asistenčnú službu a/alebo pohotovostné zložky

Ak sa prihodí poistná udalosť v zahraničí, kontaktujte 24-hodinovú asistenčnú službu poisťovne. Výnimkou sú situácie, kedy je bezprostredne ohrozené zdravie či bezpečnosť. Vtedy najprv kontaktujte záchranné zložky krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Pred telefonátom do poisťovne si pripravte číslo zmluvy cestovného poistenia. Operátor asistenčnej služby vám v závislosti od udalosti odporučí ďalší postup. V prípade úrazu či choroby vám môže nájsť najbližšie vhodné zdravotnícke zariadenie, prípadne k vám môže poslať zazmluvneného lekára. Ak nehovoríte miestnym jazykom, poisťovňa vám pomôže zabezpečiť aj tlmočenie.

Ak došlo k strate alebo odcudzeniu majetku, operátor vám poradí, koho kontaktovať a aké podklady môžete potrebovať. Môže vám tiež pomôcť zablokovať platobnú kartu v banke, SIM kartu u operátora či usmerniť vás k žiadosti o náhradné doklady. Tie sa podávajú na slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí.

2. Nahláste stratu či krádež

Ak ste sa stali obeťou krádeže, čo najskôr kontaktujte miestnu políciu alebo navštívte policajnú stanicu.

Polícia s vami spíše protokol o krádeži. Ten musí obsahovať čo a kedy bolo odcudzené, prípadne aj to, ako a kde k tomu došlo. Dbajte na to, aby zoznam obsahoval naozaj všetko, o čo ste prišli. Dôležité je tiež uviesť hodnotu vecí a vedieť ju zdokladovať, aby vám poisťovňa mohla vyplatiť plnenie. 

Ak došlo k strate alebo krádeži batožiny počas prepravy, čo najskôr kontaktujte prepravnú spoločnosť, či už aerolínie, železnice či autobusovú dopravu. Ak ste o batožinu prišli v ubytovacom zariadení, kontaktujte prevádzkovateľa. Bude vás informovať o odporúčanom postupe. Poradiť sa môžete aj na asistenčnej linke. Kontaktovanie asistenčnej služby však nie je nahlásením poistnej udalosti. 

3. Nahláste poistnú udalosť

Odložte si všetky dokumenty, ktoré pri nahlasovaní odcudzenia dostanete alebo vyplníte. Pri nahlasovaní poistnej udalosti v poisťovni ich budete potrebovať. Ak trávite v zahraničí dlhší čas, poistnú udalosť môžete poisťovni nahlásiť vyplnením online formuláru na webovej stránke (nezabudnite priložiť dokumentáciu), telefonicky alebo alebo osobne na pobočke po návrate zo zahraničia. Lehota na nahlásenie je do 30 dní od vzniku.

Čím presnejšie popíšete okolnosti poistnej udalosti, ktoré zároveň podložíte potrebnou dokumentáciou, tým rýchlejšie poisťovňa udalosť uzavrie a vyplatí plnenie.

poistná udalosť strata krádež batožiny

Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Nehodovosť má na Slovensku dlhodobo klesajúcu tendenciu. Na druhej strane však stúpa obstarávacia cena nových vozidiel, respektíve vybavenia v nich. Kvalitné havarijné či povinné zmluvné poistenie (aj s vhodnými pripoisteniami) je teda nevyhnutnosťou. 

1. Zabezpečte miesto dopravnej nehody

Prvým krokom bezprostredne po nehode je kontrola, či sú účastníci v poriadku. Ak je to možné, z vozidla vystupujte vždy až po nasadení reflexnej vesty. V prípade úrazov účastníkov zavolajte záchranné zložky a poskytnite prvú pomoc. Na zabezpečenie miesta nehody použite homologizovaný trojuholník z povinnej výbavy a iné prostriedky na zníženie rizika vzniku ďalších kolízií, poškodenia majetku či ujmy na zdraví. Myslite pri tom aj na svoju bezpečnosť.

Pri autonehode je dôležité určiť, či ide o škodovú udalosť alebo nie. Od toho závisí, či je potrebné privolať policajnú hliadku.

Ministerstvo vnútra SR definuje škodovú udalosť takto:

 • nedošlo k zraneniu ani usmrteniu účastníkov nehody,
 • nebola znefunkčnená cesta či poškodené všeobecno-prospešné zariadenie,
 • neunikli nebezpečné veci,
 • účastníci nie sú pod vplyvom omamných látok či alkoholu,
 • účastníci nehody sa dohodli na jej zavinení.

Ak boli splnené vyššie uvedené podmienky, účastníci sa zhodli na tom, kto zavinil nehodu a spísali o tom protokol, nie je potrebné privolať hliadku.

Ak došlo k škodám na zdraví, majetku mimo vozidiel, zablokovaniu cesty, alebo sa účastníci nedohodnú, musíte zavolať policajnú hliadku. Platí to aj vtedy, ak neviete určiť výšku škody, alebo odhadom prevyšuje 1,5-násobok väčšej škody, teda 3 983 €. 

poistná udalosť pzp dopravná nehoda

2. Zdokumentujte nehodu

Po zabezpečení miesta nehody a prípadnom privolaní hliadky je potrebné urobiť fotodokumentáciu nehody. Urobte fotografiu polohy vozidiel bezprostredne po autonehode, zamerajte sa aj na poškodenie na vozidlách či majetku tretích strán, brzdné stopy a ďalšie okolnosti. Zhotovte snímky z rôznych uhlov a vzdialeností, zvýšite tak ich výpovednú hodnotu.

Pomôcť vám môže aj kamerový systém vo vozidle, ak ho používate vy, alebo druhý účastník nehody. Stiahnite si jeho záznam a priložte ho k podkladom pre poisťovňu.

3. Spíšte správu o nehode

Jedným z najdôležitejších dokumentov pre poisťovňu je záznam o nehode. Ide o tlačivo podľa predpísaného vzoru Európskej asociácie poisťovní

Podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení majú povinnosť vyplniť a podpísať toto tlačivo všetci účastníci nehody. 

Pre dve zúčastnené vozidlá stačí vyplniť jedno tlačivo. Každý kus je dodávaný s kopírovacím papierom, aby kópiu mohli dostať obaja účastníci. Je potrebné vypísať ho čitateľne perom. Nie je pritom dôležité, ktorá poisťovňa ho vydala, keďže sa líšia len v detailoch. Správa obsahuje aj tlačivo v anglickom jazyku.  

Okrem základných údajov o vodičoch a vozidlách je dôležité zdokumentovať nehodu. K tomu slúži plánik a sekcia o priebehu udalosti. Je potrebné vyplniť všetky body tlačiva. Snažte sa v správe uviesť čo najviac informácií, zrozumiteľnou a vecnou formou. Vyplnenú správu o nehode je potrebné podpísať oboma účastníkmi a po podpise ju už nie je možné meniť. Tlačivo je následne potrebné odovzdať do 15 dní poisťovni, ak sa nehoda stala na Slovensku, do 30 dní, ak k nej došlo v zahraničí.

Snažte sa nekonať pod tlakom a nepodpisujte nič, čomu nerozumiete, alebo s čím nesúhlasíte. Ak si v danom momente nie ste niečím istí, volajte na asistenčnú službu. Operátor vás usmerní v ďalšom postupe. Ak sa účastníci nehody nezhodnú na jej priebehu a jeden z nich odmietne podpísať správu, riaďte sa pokynmi polície a operátora asistenčnej služby.

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám