Životné poistenie a dedenie: komu vyplatia peniaze z vašej životnej poistky?

Poistenie 10. apríl 2022

Životné poistenie s plnením pre prípad smrti je výborný spôsob, ako zabezpečiť svojich blízkych. Prečo je dobré určiť si v životnom poistení, kto je oprávnená osoba? Kedy nie je plnenie zo životného poistenia súčasťou dedičského konania?

Pri životnom poistení je možné určiť v zmluve oprávnenú osobu. Ak tak neučiníte, dedenie životnej poistky prebieha podľa dedenia zo zákona.

Kto je to oprávnená osoba?

S pojmom oprávnená osoba sa najčastejšie stretávame pri rôznych druhoch poistenia (životné, úrazové poistenie). Zjednodušene možno povedať, že ide o osobu, ktorej vzniká nárok na poistné plnenie v prípade, ak poistenec už nežije. Určiť si ľubovoľnú oprávnenú osobu v zmluve môže sám poistenec.

Oprávnenou osobou môže byť fyzická aj právnická osoba. Väčšina ľudí si ako oprávnenú osobu volí niekoho z rodinných príslušníkov, no nie je to podmienkou. Oprávnenou osobou môže byť hocikto, pre koho sa poistenec rozhodne. Teda aj osoba, ktorá inak nemá zákonný nárok na dedičstvo po poistencovi. Výber oprávnenej osoby je čisto na poistencovi.

V rámci jedného životného poistenia je možné v niektorých poisťovniach určiť aj viaceré oprávnené osoby a dokonca aj percentuálny podiel prináležiaci každej z nich. Zvyčajne však býva uvedená len jedna oprávnená osoba.

životné poistenie a dedenie

Zmena oprávnenej osoby

Oprávnenú osobu uvedenú v životnej poistke je možné kedykoľvek zmeniť. Obzvlášť dôležité myslieť na zmenu oprávnenej osoby je napríklad v prípade rozvodu (ak nechcete, aby financie po vašej smrti získal bývalý partner) či v prípade úmrtia stanovenej oprávnenej osoby.

Zmeniť oprávnenú osobu môžete na základe písomného oznámenia poisťovni. To je potrebné poslať na adresu poisťovne alebo ho doniesť na niektorú z pobočiek.

Prečo je dobré určiť si oprávnenú osobu

Oprávnená osoba, ktorú poistenec uvediete v zmluve o životnom poistení, má nárok na vyplatenie plnenia po úmrtí poistenca. Vďaka určeniu oprávnenej osoby nie je životná poistka súčasťou dedičstva. A práve to je najväčšou výhodou. Kým pri dedičstve je potrebné čakať na vyplatenie financií do konca dedičského konania, ktoré môže byť dosť zdĺhavé, oprávnená osoba sa dostane k peniazom z poistky takmer okamžite.

Keďže poistné plnenie zo životnej poistky v tomto prípade nie je súčasťou dedičského konania, na financie, ktoré boli oprávnenej osobe vyplatené z poistky sa v dedičskom konaní neprihliada. Ak je teda oprávnená osoba zároveň aj dedičom, pri rozdeľovaní dedičstva má nárok na rovnaký podiel ako iní dediči s rovnakým nárokom.

Prečítajte si: Životné poistenie pre deti: prečo by nemalo chýbať ani vášmu potomkovi

Ako prebieha vyplatenie poistného plnenia oprávnenej osobe

Úmrtie poistenca nahlasuje oprávnená osoba poisťovni ako poistnú udalosť. V rámci plnenia zo životnej poistky bude poisťovňa požadovať doloženie viacerých dokladov/dokumentov:

 • úmrtný list poisteného alebo oznámenie o úmrtí,
 • list o prehliadke mŕtveho,
 • pitevnú správu (ak bola príčina smrti nejasná),
 • prepúšťaciu správu z hospitalizácie (ak bol poistenec pred úmrtím hospitalizovaný v nemocnici alebo inom zariadení),
 • záverečné uznesenie policajného zboru (ak boli okolnosti smrti vyšetrované políciou).

Najmä v prípade nejasného dôvodu úmrtia, či úmrtia následkom trestného činu, môže poisťovňa požadovať aj rôzne ďalšie dokumenty a doklady. Dôvodom je možnosť dôkladného posúdenia príčiny smrti. Niektoré príčiny smrti totiž môžu byť súčasťou výluk poistného.

Vyplatenie plnenia zo životného poistenia oprávnenej osobe trvá zvyčajne menej ako 15 dní. Dôležitá je najmä spolupráca oprávnenej osoby s poisťovňou a doloženie všetkých požadovaných dokumentov.

životná poistka vyplatenie plnenia

Čo sa stane s peniazmi, ak oprávnená osoba nie je určená

Pokiaľ v čase smrti poistenca nie je v životnom poistení určená oprávnená osoba, právo na plnenie zo životnej poistky nadobúdajú osoby určené ustanovením § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.

Podľa uvedeného zákona majú nárok na plnenie blízki poistenca v nasledujúcom poradí:

 • manžel/manželka,
 • deti,
 • rodičia,
 • osoby, ktoré s poisteným žili v spoločnej domácnosti minimálne jeden rok,
 • dediči mimo dedičského konania.

Ak majú nárok na poistné plnenie viaceré oprávnené osoby (napríklad viaceré deti), poistné plnenie sa rozdelí medzi nich rovnakým podielom.

životná poistka oprávnená osoba dedenie

Dokumenty potrebné pri dedení životného poistenia

Po smrti majiteľa životnej poistky poisťovňa komunikuje s osobou, ktorá nahlásila poistnú udalosť. Okrem dokladov, ktoré štandardne požaduje poisťovňa pri zmluvách, v ktorých je určená oprávnená osoba, bude v tomto prípade potrebné doložiť aj:

 • notárske potvrdenie o okruhu oprávnených osôb,
 • právoplatné potvrdenie o dedičstve.

Životné poistenie s plnením pre prípad smrti je výborný spôsob, ako zabezpečiť svojich blízkych. Aby poistenie naozaj splnilo svoj účel, nezabudnite myslieť aj na to, kto bude mať po vašej smrti nárok na poistné plnenie. Ak napríklad túžite zabezpečiť svoju partnerku, ale nie ste manželia, nárok na plnenie z poistného bude mať len vtedy, ak ju určíte priamo v zmluve ako oprávnenú osobu. V opačnom prípade dostanú plnenie z poistného vaši rodičia. 

Ak máte záujem zistiť o životnom poistení viac, kontaktujte našich finančných expertov, ktorí vám poradia nastaviť parametre poistenia. 

< Otvoriť kontakty >

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám