Druhý pilier: všetko, čo potrebujete vedieť o starobnom dôchodkovom sporení

Sporenie 11. január 2022

II. dôchodkový pilier predstavuje príspevkovo definovaný systém. To znamená, že výška budúcej dôchodkovej dávky závisí od výšky príspevkov do II. piliera a ich následnom zhodnotení. Na Slovensku funguje už takmer 20 rokov.

II. dôchodkový pilier funguje na Slovensku už takmer 20 rokov. Za rok 2020 vstúpilo do tohto piliera 66 684 nových sporiteľov. Celkovo využíva tento spôsob zabezpečenia na dôchodok viac ako 1,5 milióna občanov Slovenska. Ste už medzi nimi aj vy?

Čo je II. pilier dôchodkového systému?

Od roku 2003 je slovenský dôchodkový systém rozdelený na 3 samostatné piliere:

 • 1. pilier: povinné dôchodkové poistenie – Sociálna poisťovňa.
 • 2. pilier: starobné dôchodkové sporenie – dôchodkové správcovské spoločnosti.
 • 3. pilier: doplnkové dôchodkové sporenie - doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Tip na čítanie: Ako funguje dôchodkový systém na Slovensku?

Na základe dobrovoľného sporenia v druhom pilieri bude budúci dôchodca poberať 2 druhy dôchodkov – krátený dôchodok zo Sociálnej poisťovne (I. pilier) a dôchodok od dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

II. pilier dôchodkového systému predstavuje príspevkovo definovaný systém. To znamená, že výška budúcej dôchodkovej dávky závisí od výšky príspevkov do II. piliera a ich následnom zhodnotení.

druhý pilier dôchodkového systému

Druhy dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok, a to formou:

 • doživotného dôchodku,
 • dočasného dôchodku,
 • programového výberu.

Ďalej sa zo starobného dôchodkového poistenia môže vyplácať vdovský (vdovecký) dôchodok, sirotský dôchodok a výnos z investovania.

Výška dôchodku z II. piliera

Sporenie v II. pilieri je tzv. zásluhové, to znamená, že závisí od výšky financií, ktoré boli na sporenie odvedené. Ďalej je výška dôchodku z II. piliera závislá od:

 • dĺžky sporenia,
 • veku odchodu do dôchodku,
 • miery zhodnotenia týchto príspevkov,
 • zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

druhý pilier

II. pilier v číslach

Podľa údajov Sociálnej poisťovne využívalo sporenie v II. pilieri ku koncu roka 2020 1 626 177 Slovákov. Najväčšie percentuálne zastúpenie, až 35,2 %, majú sporitelia vo vekovej skupine 36 až 45 rokov. Naopak, ako prezrádzajú štatistiky, na svoj budúci dôchodok myslí len minimum mladých ľudí – sporitelia do 25 rokov tvoria len necelých 8 % všetkých sporiteľov.

Celkovo majú sporitelia uložených v II. pilieri viac ako 10 366 mil. eur. Najväčší objem finančných prostriedkov, takmer 70 %, je uložených v tzv. garantovaných fondoch, najmenej, len približne 1 %, tvoria zmiešané fondy.

Ako vstúpiť do II. dôchodkového piliera

Vstup do II. piliera je dobrovoľný pre osoby mladšie ako 35 rokov. Po vstupe sa toto starobné dôchodkové sporenie stáva pre účastníka povinným. To znamená, že po vstupe do II. piliera už nie je možné z neho vystúpiť.

Do druhého piliera vstúpite uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

Dôchodcovské správcovské spoločnosti na Slovensku

Každý, kto sa rozhodne vstúpiť do II. dôchodkového piliera, si môže sám zvoliť dôchodcovskú správcovskú spoločnosť. Aktuálne pôsobí na našom trhu 5 dôchodcovských správcovských spoločností:

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.,
 • 365. life, d.s.s., a.s. (do 2.7.2021 DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.),
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (v roku 2019 sa zlúčila s AEGON d.s.s., a.s.),
 • UNIQA d.s.s., a.s. (do 14.1.2021 AXA d.s.s., a.s.),
 • VÚB Generali d.s.s., a.s.

Najviac sporiteľov využíva v rámci sporenia v II. pilieri služby Allianz – Slovenská d.s.s., a.s., naopak najmenej klientov má 365. life, d.s.s., a.s.

Príspevky do II. piliera

Príspevky do II. piliera sú odvádzané z povinných odvodov, ktoré sú strhávané z vymeriavacieho základu zamestnanca, SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby, osoby starajúcej sa o dieťa atď. Podiel, v akom sú odvádzané 18 % odvody určené na starobné zabezpečenie rozdelené medzi Sociálnu poisťovňu (I. dôchodkový pilier) a dôchodkovú správcovskú spoločnosť (II. dôchodkový pilier), určuje zákon.

Na základe Zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa výška povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri sa od roku 2017 každým rokom zvyšuje o 0,25 %, pričom odvody do Sociálnej poisťovne sa alikvotne znižujú o túto čiastku.

Kým teda v roku 2017 išlo z povinných odvodov do sociálnej poisťovne 13,75 % a na účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4,25 %, v roku 2022 bude tento pomer 12,5 % a 5,5 %.

Výber príspevkov na starobné dôchodkové sporenie prebieha prostredníctvom Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná postúpiť stanovené percento odvodov sporiteľov DSS.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

V rámci sporenia v II. pilieri majú sporitelia možnosť navýšiť zhodnocované financie na starobnom dôchodkovom sporení dobrovoľnými príspevkami. Výška dobrovoľného príspevku nie je obmedzená, ani inak regulovaná.

Ak máte záujem odvádzať si na starobné dôchodkové sporenie okrem povinných príspevkov aj dobrovoľné príspevky, je potrebné mať túto možnosť dohodnutú priamo v zmluve alebo uzatvoriť dodatok o zasielaní dobrovoľných príspevkov k existujúcej zmluve.

V minulosti sa na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie vzťahovali aj daňové úľavy, avšak tie boli od roku 2017 zrušené.

Ako prebieha zhodnocovanie financií v rámci starobného dôchodkového sporenia

Zhodnocovanie odvodov do II. piliera prebieha prostredníctvom dôchodkových fondov. Výber konkrétneho dôchodkového fondu je na sporiteľovi. Prispôsobiť dôchodkový fond si tak môže každý sporiteľ v II. piliere podľa miery rizika, aké je ochotný podstúpiť a očakávaného zhodnotenia odvedených financií.

Každá dôchodková správcovská spoločnosť musí mať povinne v ponuke jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. Ďalej môžu dôchodkové správcovské spoločnosti vytvárať dôchodkové fondy s rôznymi špecifickými investičnými stratégiami a prispôsobiť ich sporiteľovi.

Zákon však určuje povinnosť začať po dosiahnutí 52 rokov sporiteľa postupný presun jeho finančných prostriedkov do konzervatívnych dlhopisových fondov. Toto obmedzenie sa týka len povinných odvodov, dobrovoľné príspevky môže sporiteľ investovať ľubovoľne.

zhodnotenie druhého piliéra

Typy fondov

Jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti ponúkajú 4 rôzne druhy fondov:

Indexové dôchodkové fondy

Indexové dôchodkové fondy sú z pohľadu výnosovo-rizikového profilu zaujímavé pre tých, ktorí sú v krátkodobom investičnom horizonte ochotní podstúpiť najvyššiu mieru rizika za cenu potenciálu dosiahnuť v dlhodobom horizonte najvyššie zhodnotenie (v porovnaní s ostatnými typmi dôchodkových fondov). Radíme ich medzi tzv. negarantované fondy. V indexových fondoch je uložených okolo 16 % úspor sporiteľov v II. pilieri.

Akciové dôchodkové fondy

Aj akciové fondy radíme medzi negarantované. Rovnako ako indexové fondy sú určené investorom, ktorí sú vo videne potenciálu dosiahnutia vysokého výnosu v rámci dlhodobého hľadiska ochotní podstúpiť vyššie krátkodobé riziko. Akciové fondy umožňujú investovať prevažnú časť úspor z II. piliera aj do rizikových investícií. V akciových fondoch sa nachádza približne 13 % financií sporiteľov z II. piliera.

Zmiešané dôchodkové fondy

Zmiešané investičné fondy môžeme nazvať aj ako vyvážené. Tento druh fondov umožňuje postupovať tak, aby majetok fondu obsahoval podobné percentuálne zastúpenie konzervatívnych investícií a aj rizikovejších investícií. Ocenia ich sporitelia, ktorí hľadajú formu investovania, ktorá sa v dlhodobom horizonte vyznačuje potenciálom dosiahnutia vyššieho výnosu ako dlhopisové garantované dôchodkové fondy, no na druhej strane nižším rizikom ako akciové negarantované dôchodkové fondy. Zmiešané dôchodkové fondy využíva len približne 1 % sporiteľov.

Dlhopisové dôchodkové fondy

Dlhopisové dôchodkové fondy môžeme označiť ako konzervatívne. Všetky úspory sporiteľov II. piliera sú v rámci dlhopisových dôchodkových fondov investované výlučne do konzervatívnych nástrojov finančného trhu. Určené sú sporiteľom, ktorí hľadajú najmenej rizikovú formu investovania. To však zároveň prináša aj najnižší výnos. V týchto fondoch sa aktuálne nachádza až takmer 70 % všetkých financií sporiteľov v II. pilieri.

Kým pre mladých sú z dlhodobého hľadiska výhodnejšie negarantované fondy (indexové, akciové, zmiešané), ak ste tesne pred dosiahnutím dôchodkového veku oplatí sa vám skôr konzervatívnejšia investícia (dlhopisové fondy).

Zmeniť dôchodkový fond, prostredníctvom ktorého vám vaša dôchodková správcovská spoločnosť zhodnocuje vaše úspory, môžete písomne prostredníctvom klasickej papierovej žiadosti, či v závislosti od konkrétnej správcovskej spoločnosti aj online.

Oplatí sa sporiť si v II. pilieri?

Sporenie v II. pilieri prináša viacero výhod. Najväčšou výhodou tohto piliera je fakt, že na investovanie nemusíte mať k dispozícii finančné prostriedky navyše, ale investuje z povinných odvodov, ktoré by ste tak, či tak museli každý mesiac odvádzať.

Navyše na rozdiel od financií, ktoré putujú do Sociálnej poisťovne, našetrený dôchodok v II. pilieri je vaším súkromným majetkom. V prípade úmrtia tak tieto financie patria vašim dedičom.

oplatí sa sporiť v druhom piliéri

Ako sa vyznať vo výpise z dôchodkového účtu

Vzor výpisu z dôchodkového účtu sporiteľa definovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Všetky dôchodcovské správcovské spoločnosti tak musia na konci roka posielať svojim klientom výpisy v rovnakej štruktúre. Z výpisu osobného dôchodkového účtu sa dozviete:

 • Aktuálna hodnota dôchodkového účtu – akú sumu ste si doposiaľ nasporili.
 • Informácia o fonde /fondoch, v ktorom si sporiteľ sporí. Výkonnosť daných fondov za posledný rok aj posledných 10 rokov.
 • Prognóza výšky nasporenej sumy pri pesimistickom, základnom a optimistickom scenári – predpoklad, akú sumu budete mať nasporenú v čase odchodu do dôchodku.
 • Predpokladaný mesačný dôchodok z 2. piliera a predpokladaný mesačný dôchodok po zohľadnení inflácie.
 • Informácia o zhodnotení úspor – výpis vkladov a nákladov.
 • Odplata za správu fondu – náklady a poplatky, ktoré si stiahla DSS.
 • Oprávnená osoba – meno osoby, ktorá v prípade úmrtia zdedí vaše úspory z II. piliera.

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám