Dôchodkové poistenie a sporenie: 3 piliere na ceste k dôstojnej starobe

Sporenie 28. január 2020

Po dôchodkovej reforme z roku 2004 tvoria dôchodkový systém na Slovensku 3 piliere. Kým poistenie v I. dôchodkovom pilieri je povinné, rozhodnutie využiť II. alebo III. dôchodkový pilier je na slobodnom rozhodnutí každého z nás.

Klesajúci podiel ekonomicky aktívnych ľudí voči ľuďom v dôchodkovom veku dlhodobo vzbudzuje obavy nielen z postupného narastania dôchodkového veku, ale aj výšky budúcich dôchodkov. Tieto oprávnené obavy boli jedným z hlavných dôvodov dôchodkovej reformy, ktorá pridala k povinnému dôchodkovému poisteniu aj doplnkové možnosti v podobe II. a III. piliera. Rozšírenie dôchodkového systému umožnilo budúcim penzistom nespoliehať sa len na príjem vyplácaný zo Sociálnej poisťovne, ale rozšíriť svoj budúci dôchodok aj o ďalšie financie.

I. pilier – Dôchodkové poistenie

Prvý pilier dôchodkového systému predstavuje povinné poistenie. Účasť na tomto druhu poistenia vzniká oprávnenej osobe priamo zo zákona. Každý zamestnanec, živnostník aj niektorí dohodári sú povinní platiť zo svojho príjmu tzv. sociálne odvody, z ktorých časť (18 %) tvorí dôchodkové poistenie.

Na základe výšky odvedených platieb dôchodkového poistenia, následne vzniká poistencovi po splnení zákonom určených podmienok nárok na vyplácanie starobného dôchodku resp. predčasného starobného dôchodku, vdovského alebo sirotského dôchodku v príslušnej výške.

Veľkou nevýhodou prvého dôchodkového systému je spôsob financovania dôchodkových dávok. Jednotlivé dôchodky sú občanom vyplácané z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí v tom istom roku. To znamená, že svojimi odvodmi sa skladáte na dôchodky aktuálnym dôchodcom a na váš dôchodok sa budú skladať ekonomicky aktívni obyvatelia platiaci odvody v čase vášho poberania dôchodku.

sporenie na dôchodok

II. pilier – Starobné dôchodkové sporenie

Druhý pilier dôchodkového systému umožňuje poistencovi nespoliehať sa len na dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe spolu v kombinácii s dôchodkovým poistením a pozostalým v prípade úmrtia sporiteľa zabezpečiť financie (peniaze na osobnom dôchodkovom účte sú predmetom dedenia).

Ako sporiť prostredníctvom starobného dôchodkového sporenia

Vstup do starobného dôchodkového sporenia je dobrovoľný pre všetky osoby do dosiahnutia 35. roku života. Výber konkrétnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti je čisto na osobných preferenciách sporiteľa. 

Vybrať si môžete z nasledujúcich 5 spoločností, ktoré aktuálne pôsobia na našom trhu:

  • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

  • AXA d.s.s., a.s.

  • DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.

  • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (v roku 2019 sa zlúčila s AEGON d.s.s., a.s.)

  • VÚB Generali d.s.s., a.s

Starobné dôchodkové sporenie sa po dobrovoľnom vstupe do systému stáva povinným a spolu s dôchodkovým poistením tvorí tzv. základný systém dôchodkového zabezpečenia.

Povinné dôchodkové odvody na dôchodkové sporenie sa po vstupe do II. piliera delia na 2 časti – časť ide do sociálnej poisťovne ako dôchodkové poistenie a časť ide na starobné dôchodkové sporenie do správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu. 

Presný podiel rozdelenia odvodov sa každý rok mení. V roku 2020 poputuje na osobný dôchodkový účet sporiteľa 5 % z jeho dôchodkového poistenia a 13 % do sociálnej poisťovne.

Druhý dôchodkový pilier využíva viac ako 1,5 milióna ľudí

Podľa údajov Sociálnej poisťovne ku koncu roka 2019 využívalo starobné dôchodkové sporenie  1 564 152 ekonomicky aktívnych obyvateľov Slovenskej republiky, pričom najvyššie zastúpenie mali ľudia vo vekovej skupine 36 až 45 rokov. Najviac sporiteľov mala v tomto roku dôchodcovská správcovská spoločnosť Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., ktorej svoje úspory zverilo viac ako 29 % účastníkov II. piliera.

sporenie na dôchodok

III. pilier  - Doplnkové dôchodkové sporenie

Posledný pilier dôchodkového systému, doplnkové dôchodkové sporenie, predstavuje dobrovoľný spôsob sporenia na dôchodok. Prostredníctvom doplnkového dôchodkového sporenia sporiteľ pravidelne odkladá na svoj dôchodkový účet dohodnutú sumu, ktorá je prostredníctvom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zhodnocovaná investovaním prostredníctvom jedného alebo viacerých fondov.

 

Financie nasporené v doplnkovom dôchodkovom sporení sú vyplácané jednorazovo alebo formou doplnkového starobného dôchodku. Podobne, ako je tomu pri sporení v II. pilieri, aj zostatok na dôchodkovom účte sporiteľa sa v prípade jeho úmrtia stáva predmetom dedičstva.

Ako sporiť prostredníctvom doplnkového dôchodkového sporenia

Vstup do tohto piliera je povinný len pre zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce, a to do 30 dní odo dňa, kedy začal tieto práce vykonávať. Ostatní zamestnanci a všetky osoby nad 18 rokov sa môžu dobrovoľne rozhodnúť o využití, resp. nevyužití doplnkového dôchodkového sporenia.

O správu finančných prostriedkov účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia sa starajú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Záujemca o sporenie na dôchodok v III. pilieri má možnosť vybrať si zo 4 doplnkových dôchodkových spoločností:

  • AXA d.d.s., a.s.

  • NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

  • Stabilita, d.d.s., a.s.

  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Výška mesačného príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve. Za zamestnancov na rizikových pracovných miestach je mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie povinný platiť zamestnávateľ a príspevok zamestnanca je len dobrovoľný. V prípade ostatných sporiteľov je to naopak - mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie platí zamestnanec a príspevok zamestnávateľa je len dobrovoľný.

Výhodou doplnkového dôchodkového sporenia je aj možnosť odrátať si ročne zo svojho daňového základu až 180 € z nasporenej sumy.

Sporenie na dôchodok v III. pilieri nevyužíva ani milión ľudí

Ku koncu roku 2019 využívalo sporenie v III. dôchodkovom pilieri 859 932 občanov Slovenskej republiky. Najviac účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia si sporí na dôchodok prostredníctvom NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Hlavným dôvodom nižšieho využívania dôchodkového sporenia prostredníctvom III. piliera je pravdepodobne výška poplatkov, ktoré sú s ním spojené a viazanosť finančných prostriedkov.

Spokojná staroba bez nutnosti odopierať si základné potreby a obracať každé euro je snom každého z nás. Myslieť na dôchodok už v mladom veku a vyznať sa v možnostiach, ako zvýšiť svoj budúci dôchodok sa môže zdať mladému človeku, ktorý nastupuje do prvého zamestnania ako zbytočnosť. No práve v tomto momente začína pre občana vzťah s dôchodkovým systémom prostredníctvom povinného odvádzania dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne. A tu nastáva aj vhodný priestor uvažovať nad doplnkovými možnosťami sporenia na dôchodok.

Aj keď dôchodok predstavuje pre mnohých vzdialenú, ťažko predstaviteľnú budúcnosť, treba na ňu myslieť čím skôr. Vo všeobecnosti totiž platí, že sporenie na dôchodok prostredníctvom II. aj III. piliera sa oplatí najmä občanom, ktorí do daného piliera vstúpili v nižšom veku. Len tak budete schopní zabezpečiť si dostatok financií na dôstojnú starobu a nebudete sa musieť spoliehať len na štátny starobný dôchodok, ktorého podmienky aj výška sa neustále menia.

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám