Vklad do katastra nehnuteľností: ako podať návrh, koľko trvá rozhodnutie + poplatky

Šikovné tipy 19. november 2021

Podpis kúpnej zmluvy je len prvý krok na ceste za novým bývaním. Vedeli ste, že v tomto momente ešte daná nehnuteľnosť nie je reálne vaša?

Predtým, ako budete môcť vyhlásiť vaše nové bývanie naozaj za vaše, vás čaká ešte zopár papierovačiek. Ako podať návrh na vklad do katastra, koľko trvá spracovanie a aké sú poplatky? 

Prevod vlastníctva nehnuteľnosti

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nenastáva podpisom kúpnej zmluvy, ako si mnohí myslia. Vlastníkom nehnuteľnosti sa reálne stávate až najneskôr o 30 dní. Predchádza tomu úkon s názvom vklad do katastra nehnuteľností. 

prevod vlastníctva nehnuteľnosti

Ako podať návrh na vklad do katastra

Návrh na vklad do katastra sa podáva písomne na príslušnom katastrálnom odbore Okresného úradu. Urobiť tak môžete osobne, alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Návrh na vklad je potrebné vyhotoviť vo viacerých rovnopisoch. Ich počet závisí od počtu účastníkov. Jeden návrh ostáva katastru, ostatné sú určené účastníkom. Tie vám pri podaní v podateľni opečiatkujú, poznačia dátum a hodinu doručenia, počet predložených príloh a číslo konania.

Elektronické podanie návrhu na vklad do katastra

Pri elektronickom podaní návrhu na vklad do katastra je potrebné mať vyhotovené elektronické podoby všetkých potrebných dokumentov a podpísať ich kvalifikovanými elektronickými podpismi všetkých dotknutých osôb. Elektronický návrh na vklad do katastra sa podáva prostredníctvom služby Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Správny poplatok za elektronický návrh je možné uhradiť prostredníctvom e-kolkov dostupných prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo na základe vygenerovaného platobného predpisu.

Obsah návrhu na vklad do katastra

Návrh na vklad musí obsahovať údaje navrhovateľa (účastník či účastníci zmluvy na základe, ktorej dochádza k prevodu práva) a presne identifikovať nehnuteľnosť v zmysle listu vlastníctva.

Ďalej musí návrh obsahovať informácie o určení práva k nehnuteľnosti. To môžu byť údaje o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, predkupnom práve, právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov a údaje o nájomných právach k pozemkom (pokiaľ nájom trvá, prípadne má trvať viac ako 5 rokov). 

Záložné právo

V prípade, ak ste kúpu nehnuteľnosti financovali prostredníctvom hypotéky, využije banka tzv. záložné právo. To zabezpečuje pohľadávku banky voči vám a umožňuje jej uspokojenie pohľadávky z predmetu záložného práva – vašej novej nehnuteľnosti, v prípade, ak hypotéku nesplácate včas. Toto záložné právo je vyznačené na liste vlastníctva.

návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Prílohy návrhu

Ako prílohy k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností sa dokladajú:

  • zmluva, na základe ktorej má byť zapísané vlastnícke právo (2 vyhotovenia);
  • geometrický plán (pokiaľ sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku); 
  • verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak nie je zapísané v liste vlastníctva;
  • splnomocnenie, ak je účastník zastúpený splnomocnencom (vyžaduje sa osvedčený podpis). 

Koľko trvá spracovanie návrhu na vklad do katastra

Podľa zákona má kataster povinnosť rozhodnúť o návrhu na vklad najneskôr 30 dní od doručenia návrhu. Na základe úhrady zrýchleného konania sa lehota skracuje na polovicu, to je 15 dní.

V prípade, ak bola zmluva o prevode nehnuteľnosti vyhotovená prostredníctvom notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, kataster rozhodne o návrhu najneskôr do 20 dní od podania.

Poplatok za návrh na vklad do katastra

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v zákonnej lehote 30 dní stojí 66 eur, v zrýchlenom konaní 266 eur.

Výška správnych poplatkov za návrh na vklad do katastra sa pri elektronickom podaní znižuje na polovicu. Pri rozhodnutí do 30 dní je poplatok za elektronické podanie 33 eur. Rozhodnutie do 15 dní elektronickou formou stojí 133 eur.

Ak pred podaním návrhu na vklad vyplníte najskôr oznámenie o návrhu na vklad a priložíte ho ako prílohu k návrhu, správne poplatky sa znižujú o 15 eur.

Po preskúmaní splnenia podmienok pre vklad katastrálny úrad vklad povolí, prípadne zamietne. Odvolať sa je možné len proti rozhodnutiu, v ktorom katastrálny úrad vklad zamietol. Lehota na podanie odvolania je 30 dní od jeho doručenia.

rozhodnutie o vklade do katastra

Rozhodnutie nadobúda platnosť v deň jeho vydania. Týmto dňom tak dochádza k zmene vlastníckeho práva a stávate sa právoplatným majiteľom nehnuteľnosti. Rozhodnutie zašle katastrálny úrad účastníkom konania do 15 dní od rozhodnutia. V liste vlastníctva sa zmena vlastníka vyznačuje v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám