7 chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri nahlasovaní poistnej udalosti

Šikovné tipy 30. jún 2023

Poisťovne nenaťahujú zámerne čas pri vyšetrovaní poistnej udalosti. V mnohých prípadoch dlhé čakanie na vyjadrenie môžu poistenci, ktorí ich nahlasujú s chybami.

Poistenie je ochranný nástroj pre domovy, vozidlá, zdravie či príjem, keď sa život nečakane zvrtne. Väčšina ľudí však pri podpise poistnej zmluvy dúfa, že nikdy nebude musieť podať žiadosť o poistné plnenie (až na životné poistenia). Keď však k poistnej udalosti dôjde, samotný proces preto môže spôsobovať neistotu a zmätok. Likvidácia poistnej udalosti sa predlžuje, čo je najmä v prípade vážnych škôd na majetku a živote veľký problém. 

Žiaľ, mnohí poistenci robia pri nahlasovaní poistných udalostí chyby, čo môže viesť k oneskoreniam, zamietnutiu alebo zníženiu náhrady. Poisťovňa úmyselne nepredlžuje lehoty a po dôkladnom prešetrení udalosti odosiela peniaze takmer okamžite. 

Poisťovne majú zo zákona lehotu 15 dní na likvidáciu poistnej udalosti. Plynúť začína po ukončení vyšetrovania. Ak ide o vysokú škodu, máte nárok na preddavok z poistného plnenia. 

Za roky práce sa chyby pri nahlasovaní poistných udalosti viac-menej opakujú. Pozrite sa, ktoré to sú, aby ste sa v prípade nároku na poistné plnenie hladko zorientovali v tomto procese.

1. Nekompletné alebo chybné dokumenty

Jednou z najväčších chýb je nedoloženie všetkých potrebných dokumentov, prípadne chyby v nich. Práve dokumentácia je tým najdôležitejším podkladom, aby poisťovňa posúdila nárok na plnenie.

Pri nahlasovaní poistnej udalosti je dôležité zhromaždiť a uchovať všetky dôkazy podporujúce váš prípad. To zahŕňa fotografie, videá, potvrdenia, faktúry, lekárske záznamy, policajné správy a akúkoľvek inú relevantnú dokumentáciu. Nedostatočne alebo nesprávne zdokumentovanie poistnej udalosti môže celý proces predĺžiť, alebo viesť k zamietnutiu žiadosti. To isté platí pre nesprávne vyplnené alebo nepodpísané formulárne pre nahlásenie škodovej udalosti. 

2. Neskoré nahlásenie poistnej udalosti

Či je to krádež, strata alebo nehoda, zbytočne nečakajte a nahláste poistnú udalosť čo najskôr po vzniku, aj keď si nie ste istí rozsahom škody alebo straty. Nahlasovanie udalostí má svoje lehoty a príliš dlhé čakanie na uplatnenie nároku môže vyvolať podozrenie a poskytnúť poisťovni dôvody na zamietnutie krytia.

krádež poistná udalosť

3. Nepochopenie poistných podmienok

Množstvo problémov vzniká z nepochopenia poistného krytia. Pred uplatnením nároku je dôležité, aby ste si prečítali a porozumeli zmluvným podmienkam vašej politiky. Oboznámte sa s limitmi krytia, výlukami a akýmikoľvek špecifickými požiadavkami súvisiacimi s procesom získavania poistného plnenia. Pomôže to najmä vyhnúť nerealistickým očakávaniam a zabezpečiť, aby nárok spadal do rozsahu krytia poistnou zmluvou. 

Poistné zmluvy je vhodné aspoň každé dva roky podrobiť auditu. V prípadoch, keď nastali vo vašom živote zmeny (svadba, narodenie dieťaťa, kúpa nehnuteľnosti a podobne) je vhodné prehodnotiť poistné zmluvy aj skôr. Znamená to skontrolovať výšky poistných súm a riziká vzhľadom na vašu životnú situáciu, aby poistka kryla to, čo potrebujete v adekvátnych sumách. Prečítajte si 6 dôvodov, prečo neodkladať upratovanie v starých zmluvách.

4. Nedostatočná komunikácia a spolupráca s poisťovňou 

Zlá komunikácia alebo poskytnutie neúplných informácií môže výrazne sťažiť proces riešenia poistnej udalosti a viesť k oneskoreniam alebo nedorozumeniam. Ponechajte si všetky záznamy o všetkej komunikácii vrátane mien, dátumov a súhrnov konverzácií. Snažte sa reagovať čo najskôr na akékoľvek otázky či požiadavky poisťovne, aby ste uľahčili priebeh posúdenia poistnej udalosti.

5. Zveličovanie alebo zavádzajúce tvrdenia

Skresľovanie rozsahu svojej straty, alebo naopak zveličovanie, môže mať vážne následky vrátane zamietnutia nároku alebo potenciálneho zrušenia poistnej zmluvy. Čestnosť a transparentnosť sú kľúčové. Uvádzajte všetky informácie pravdivo a poskytnite súčinnosť pri dodaní požadovanej dokumentácie na podporu nároku na poistné plnenie.

nehoda poistná udalosť

6. Spoliehanie sa sami na seba

Poistné zmluvy a procesy poistných udalostí môžu byť zložité a je pochopiteľné, že bežní poistenci ich môžu považovať za mätúce. Nebojte sa kontaktovať svojho finančného poradcu alebo priamo pracovníka poisťovne, ktorí podobné situácie riešia na dennom poriadku. Usmernia vás, skontrolujú podmienky vašej zmluvy a pomôžu vám ľahšie a rýchlejšie zvládnuť proces likvidácie poistnej udalosti. 

7. Nenechajte sa odradiť

Mnohí poistenci sú mylne presvedčení, že uplatňovanie nároku na poistné plnenie je vopred neúspešný. Preto škodu nenahlásia, alebo sa po zamietavom stanovisku od poisťovne hneď vzdajú. Aj po zamietnutí môžete poisťovňu požiadať o preverenie rozhodnutia. Možno sa časom objavili ďalší svedkovia udalosti, alebo ste získali fotografie či iné dokumenty podporujúce váš prípad. Každý prípad je niečím špecifický ako aj poistné podmienky. A tak k nim pristupujú aj poisťovne. To, že váš známy sa k plneniu nedostal teda nemusí platiť aj vo vašom prípade. 

Podanie poistnej udalosti môže byť náročná úloha, ale ak sa vyhnete bežným chybám, môžete zvýšiť svoje šance na úspešný výsledok. 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám