Osobný bankrot v roku 2021: Ako sa zbaviť dlhov

Sporenie 14. január 2021

Na vyhlásenie osobného bankrotu v roku 2021 je potrebné spĺňať isté podmienky a dodržať zákonom stanovený postup.

Osobný bankrot je posledným riešením pre všetkých, ktorí nie sú schopní splácať svoje záväzky a ich dlhy prevyšujú ich majetok. Aj napriek negatívnemu vyzneniu tohto slovného spojenia ide o vhodnú a predovšetkým legálnu alternatívu, predovšetkým v čase ekonomickej neistoty.

Čo je to osobný bankrot a kto ho môže vyhlásiť?

V krátkosti – ide o zaužívané hovorové označenie pre oddlženie. Je to legálny, zákonom definovaný spôsob, akým sa možno dostať z finančných ťažkostí. Nejde však o zázračný mechanizmus, ktorý človeka automaticky dostane z problémov, má totiž svoje limity. 

Osobným bankrotom sa dlžník zbaví dlhov v rámci celej Európskej únie, avšak to sa netýka napríklad dlhov na výživnom, nepeňažného dlhu či peňažných trestov (ľudovo povedané pokút) podľa Trestného zákona. O ďalších výnimkách píšeme nižšie. 

Vyhlásiť osobný bankrot môže fyzická osoba podnikateľ (napríklad SZČO a pod.) aj fyzická osoba nepodnikateľ (zamestnanec s príjmom zo závislej činnosti, nezamestnaný a pod.).

osobný bankrot 2021

Aj v roku 2021 existujú dva základné spôsoby, akými prebieha oddlženie:

 • konkurz – častejší spôsob, podmienkou je, aby mal dlžník majetok. Touto formou oddlženia o tento majetok prichádza, keďže sa speňažuje a uhrádzajú sa ním dlhy. Konkurz je vhodným riešením pre dlžníkov, ktorých celkové dlhy presahujú hodnotu ich celkového majetku. 
 • splátkový kalendár – podmienkou je, aby dlžník vedel splatiť svoje dlhy a mal stály príjem. Ostáva mu celý jeho majetok, ak svoje záväzky uhrádza podľa presne stanoveného splátkového kalendára. 

Na vyhlásenie osobného bankrotu a následné oddlženie musia byť splnené zákonom definované podmienky. Zbaviť sa dlhov týmto spôsobom sa nemôže hocikto, kto sa ocitol vo finančnej tiesni, prípadne nechce/nevie plniť svoje záväzky voči veriteľom.

splátkový kalendár dlhy

Aké sú podmienky na osobný bankrot v roku 2021?

Zákonom stanovené podmienky, ktoré musí záujemca o oddlženie osobným bankrotom spĺňať, sú:

 • dlžník je fyzickou osobou, podnikateľom či nepodnikateľom
 • dlžník je platobne neschopný
 • voči dlžníkovi je vedené exekučné, alebo obdobné vykonávacie konanie (daňová exekúcia, exekúcia Sociálnou poisťovňou, výkon dražby a pod.), pri oddlžení konkurzom minimálne jeden rok, pri splátkovom kalendári sa táto podmienka (trvanie min. rok) nevyžaduje
 • dlžník má poctivý zámer (musí prejaviť transparentný a úprimný záujem zbaviť sa všetkých svojich dlhov, t.j. uvedie všetkých veriteľov, kompletný súpis svojho majetku, všetky dôležité a potrebné informácie a poskytne maximálnu súčinnosť správcovi oddlženia, pričom nič nezatajuje)
 • dlžník má centrum hlavných záujmov na Slovensku (centrum hlavný záujmov, aj COMI – center of main interests – je miesto, kde dlžník dlhodobo žije a prípadne aj vykonáva zárobkovú/podnikateľskú činnosť, pričom nestačí len skutočnosť, že tam má trvalé bydlisko) 

Od akých dlhov, resp. kedy sa osobným bankrotom nemožno oddlžiť?

Vyššie sme uviedli niektoré typy dlhov, ktorých sa osobným bankrotom nemožno zbaviť. Tu je ich ucelený zoznam:

 • výživné na dieťa
 • dlh, ktorý vznikol spôsobením škody na zdraví, resp. úmyselným konaním
 • pracovnoprávne dlhy (napr. nevyplatená mzda, ak dlžník niekoho zamestnával)
 • peňažné tresty udelené v rámci trestného konania
 • nepeňažné dlhy (ak dlžník napríklad nezhotovil dielo, prípadne nedodal tovar podľa zmluvy)
 • zabezpečené pohľadávky (napr. záložné právo na nehnuteľnosť pri hypotéke)
 • pôžičky poskytnuté Centrom právnej pomoci (orgánom oprávneným konať v prípade osobných bankrotov)

O oddlženie formou osobného bankrotu tiež nemôže požiadať dlžník, ktorý:

 • bol osobným bankrotom oddlžený v priebehu posledných 10 rokov
 • je vo výkone trestu odňatia slobody
 • dlhodobo žije v inej krajine, aj keď má trvalý pobyt na Slovensku
 • bez vážneho dôvodu neplatí výživné na dieťa
 • sa do stavu platobnej neschopnosti priviedol úmyselne

ako vyhlásiť osobný bankrot 2021

Postup pri vyhlásení osobného bankrotu

Na úvod je dôležité poznamenať, že v zmysle zákona je možné podať návrh na oddlženie len prostredníctvom Centra právnej pomoci (CPP), alebo advokáta, ktorého toto centrum určí. 

Postup na vyhlásenie osobného bankrotu je zákonom definovaný: 

1. dohodnúť si konzultáciu v Centre právnej pomoci

Tento krok nie je povinný, avšak výrazne odporúčaný. Špecialisti z centra totiž bezplatne preveria váš nárok na vyhlásenie osobného bankrotu (t.j. či spĺňate všetky podmienky) a navrhnú ďalší postup na jeho bezproblémové a plynulé vyhlásenie.

2. vyplniť Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení

 • túto žiadosť si môže osobne vyžiadať na pobočkách CPP, prípadne si ju môže stiahnuť z webstránky CPP a vytlačiť, dá sa tiež vyplniť online
 • v žiadosti uvedie svoje osobné a kontaktné údaje, údaje o zákonnom zástupcovi/opatrovníkovi, resp. splnomocnencovi žiadateľa, ak taký existuje, vyberie si formu oddlženia (konkurz, resp. splátkový kalendár), opíše svoju životnú situáciu a pripojí čestné vyhlásenie
 • je možné nechať si túto žiadosť bezplatne skontrolovať v CPP

3. priložiť k žiadosti všetky potrebné prílohy

 • napríklad súpis majetku, zoznam veriteľov a spriaznených osôb, korešpondenciu, zmluvy a podobne
 • zoznam potrebných príloh bezplatne poskytuje CPP podľa individuálnej situácie žiadateľa
 • CPP do 30 dní rozhodne o oprávnenosti nároku
 • ak je žiadateľ oprávnený, CPP podá návrh na súd a ten do 15 dní buď vyhlási konkurz, resp. stanoví splátkový kalendár, alebo návrh zamietne
 • ak súd návrh schváli, zároveň vyhlási správcu oddlžovacieho procesu
  • v prípade konkurzu musí dlžník správcovi konkurznej podstaty uhradiť poplatok vo výške 500 €, ktorý mu formou pôžičky poskytne CPP
  • v prípade splátkového kalendára musí dlžník okrem poplatku správcovi uhradiť aj poplatok advokátovi (určenému CPP) 
 • dlžník postupuje v súlade s pokynmi správcu a poskytuje mu maximálnu súčinnosť 

Cieľom oboch spôsobov oddlženia je dlžníka kompletne zbaviť dlhov. Za týmto účelom je dôležité, aby dôkladne nasledoval pokyny správcu konkurznej podstaty, resp. včas a v plnej výške uhrádzal záväzky plynúce zo splátkového kalendára.

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám