Ako funguje daňový bonus na zaplatené úroky 2020

Hypotéky 29. január 2020

Jednoduchý prehľad, ako zistiť, či spĺňate podmienky nároku na získanie daňového bonusu na zaplatené úroky a ako si uplatniť svoj nárok.

Daňové bonusy predstavujú spôsob, ktorým štát zvýhodňuje občanov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky. Najznámejším daňovým bonusom je bonus na vyživované dieťa. Znížiť si svoju daňovú povinnosť však od roku 2018 môžu za istých podmienok aj mladí ľudia, ktorí splácajú úver na bývanie, a to prostredníctvom daňového bonusu na zaplatené úroky.

Na základe rozhodnutia Ministerstva financií nahradil od januára 2018 obľúbený štátny príspevok pre mladých tzv. daňový bonus na zaplatené úroky na hypotéky pre mladých. 

Napriek tomu, že rok 2019 predstavuje už druhé zdaňovacie obdobie, v ktorom je možné uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky na zníženie dane z príjmu fyzickej osoby, stále mnoho ľudí nevie, ako tento bonus získať. 

daňový bonus na zaplatené úroky

Čo je to daňový bonus na úver na bývanie

Daňový bonus na zaplatené úroky je daňovo odpočítateľná položka, ktorá predstavuje daňové zvýhodnenie vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne do výšky 400 €. Podobne, ako daňový bonus na vyživované dieťa, umožňuje daňovníkovi priamo znížiť výšku dane z príjmu fyzickej osoby.

Využívať toto daňové zvýhodnenie je možné po dobu 5 rokov od čerpania úveru. 5 ročné obdobie predstavuje 60 bezprostredne po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré začínajú plynúť v mesiaci, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. V prvom roku úročenia úveru si daňovník môže uplatniť bonus len na pomernú časť kalendárneho roka.

Podmienky získania daňového bonusu

Podmienky, ktoré musí splniť žiadateľ o úver na bývanie, aby mal nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, sú podobné, ako boli v minulosti podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých:

  • vek 18 až 35 rokov (podmienka musí byť splnená ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie),

  • priemerný mesačný príjem daňovníka (súhrn všetkých zdaniteľných príjmov) nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádzal roku uzatvorenia úverovej zmluvy,

  • účel úveru je kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti,

  • splatnosť hypotéky 5 až 30 rokov,

  • maximálna výška hypotekárneho úveru je 50 000 €,

  • dlžník nesmie byť súčasne spoludlžníkom na inej zmluve o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje daňový bonus.

V prípade viacerých dlžníkov, musia podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu za zaplatené úroky splniť všetci dlžníci. V opačnom prípade, nie je možné daňový bonus uplatniť, aj ak by si ho chcel uplatniť dlžník, ktorý sám uvedené podmienky spĺňa.

daňový bonus na zaplatené úroky

Ako získať daňový bonus za zaplatené úroky v roku 2020

Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky upravuje § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Získať daňový bonus na zaplatené úroky môže raz ročne osoba, ktorá podpísala zmluvu o úvere na bývanie po 31.12.2017. Uplatniť si nárok na daňový bonus je možné po skončení zdaňovacieho obdobia prostredníctvom ročného zúčtovania dane, ktoré robí zamestnávateľ svojim zamestnancom alebo v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby.

Tak, ako daňový bonus na dieťa môže získať len jeden z rodičov, v prípade čerpania úveru viacerými spoludlžníkmi, môže čerpať daňovú úľavu len jeden dlžník. Dlžník, ktorý má viacero hypoték spĺňajúcich podmienky získania daňového bonusu, si môže uplatniť daňový bonus len na jednu z nich (výber je na ňom).

Potvrdenie o zaplatených úrokoch

Podmienkou získania daňového bonusu na zaplatené úroky je doloženie „Potvrdenia o zaplatených úrokoch“. Ide o potvrdenie, ktoré vydáva banka, ktorá dlžníkovi poskytla úver na bývanie. Toto potvrdenie slúži na určenie výšky daňového bonusu, ktorý si máte právo uplatniť (50 % z hodnoty zaplatených úrokov do celkovej výšky 400 €). Banka nekontroluje splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu, zodpovednosť za splnenie podmienok má klient.

Banky nie sú povinné toto potvrdenie vydávať automaticky každému dlžníkovi, ktorý spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu pri hypotéke pre mladých. 

Dlžník, ktorý má záujem o potvrdenie na uplatnenie daňového bonusu, je povinný podať žiadosť o jeho vydanie, pričom banka má na spracovanie potvrdenia lehotu až 30 kalendárnych dní. Potvrdenia banky vydávajú bezplatne. Presné povinnosti banky ohľadom vydávania potvrdení o zaplatených úrokoch upravuje § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

Daňovník, ktorý žiada o ročné zúčtovania svojho zamestnávateľa je povinný doložiť potvrdenie o zaplatených úrokoch do 15. 2. 2020. Zároveň podpíše čestné vyhlásenie o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. 1. 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie dokladá kópiu potvrdenia o zaplatených úrokoch ako jeho prílohu.

daňový bonus na zaplatené úroky potvrdenie z banky

Vyplatenie daňového bonusu za zaplatené úroky

Daňový bonus znižuje výšku dane z príjmu, ktorú je dlžník povinný odviesť štátu, to znamená, že hodnota dane je krátená o výšku daňového bonusu na hypotéku pre mladých. Daňový bonus na zaplatené úroky sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. 

Ak 50 % zo zaplatených úrokov prekračuje hranicu 400 €, daňovník si môže uplatniť daňový bonus len vo výške 400 €. V prípade, kedy je výška dane nižšia, než výška uplatneného bonusu, rozdiel bude dlžníkovi zo strany daňového úradu vrátený ako preplatok na dani.

Daňový preplatok zamestnancovi, ktorý požiadal o ročné zúčtovanie dane z príjmu svojho zamestnávateľa, bude vrátený v aprílovom výplatnom termíne (v máji). Daňovník, ktorý podal daňové priznanie, obdrží preplatok najneskôr do 40 dní odo dňa jeho vzniku.

daňový bonus na zaplatené úroky

V prípade, ak ste sa rozhodli využiť daňový bonus na zaplatené úroky, nezabudnite banku včas požiadať o vydanie potvrdenia. Hoci 30 kalendárnych dní je maximálna lehota, ktorú môže banka využiť na vydanie, spoliehať sa na to, že ho vydá skôr, a žiadať o jeho vydanie na poslednú chvíľu, sa vám nemusí vyplatiť. 

Prísť o možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky len preto, že byrokracia sa na rozdiel od toho, ako tomu bolo pri príspevku pre mladých, presunula zo strany banky na klienta, by bola veľká škoda. 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám